top of page
  • משה אהרון

רשות החדשנות - מענקים לתעשייה | Target-Venture

עודכן: 8 במרץ 2021

חזון הזירה: ביסוסה של תעשיה בת קיימא, מתקדמת, מחדשת ומתחדשת, המהווה מקור צמיחה כלכלית למשק ומוקד גאווה לעוסקים בה.

יעוד הזירה: חיזוק התעשייה היצרנית וכושר התחרות שלה בארץ ובעולם באמצעות יישום תהליכי מו"פ וחדשנות טכנולוגית. בזירה זו קיימים שני מסלולים לקידום התעשייה בארץ : 1. בדיקת היתכנות טכנלוגית - מכינת מו"פ המכינה היא כלי משלים שמפעילה רשות החדשנות לטובת תעשיית הייצור. כלי זה נועד לסייע לחברות להתנסות במו"פ ובהובלת תהליכי חדשנות. במסגרת מסלול זה מקבלות החברות מימון עבור הוצאות לבדיקת ההיתכנות טכנולוגית, רכש חומרים, יעוץ הנדסי, סריקת פטנטים, בניית אב טיפוס, היתכנות כלכלית וסקר שוק עד תקציב של 100,000 ש"ח. במסגרת התוכנית בשלב הראשון נבנה ביחד אתכם את תוכנית העבודה והתקציב הנדרש ובשלב השני אחרי אישור התוכנית נעניק לכם ליווי מלא במהלך תוכנית המכינה עד לגיבוש הרעיון החדשני, איפיון תוכנית הפיתוח ולעיתים גם בניית אב טיפוס.

כבעלי ניסיון רב בתחום, במהלך מכינת המו"פ נעשה מאמץ להכין את תוכנית המו"פ הכוללת בגיבוי תקציב במטרה להגיש לרשות החדשנות בקשה למסלול מו"פת, המסלול בא נמצא הכסף הגדול . 2. מופ"ת - יישום תהליכי מו"פ וחדשנות בתעשייה מטרת מסלול מופ"ת (מו"פ בתעשיה) הינה לעודד מפעלי תעשייה לקדם ולהטמיע תהליכי חדשנות טכנולוגית, באמצעות ביצוע תכניות מו"פ שמטרתן פיתוח מוצרים חדשנים, שיפור ופיתוח מוצרים קיימים, או פיתוח ושיפור תהליכי ייצור, במטרה לשפר פריון ולייצר בידול טכנולוגי אשר יוביל להשגת יתרונות תחרותיים בשוק המקומי והעולמי. מדובר בשלב מתקדם לאחר הוכחת התיכנות טכנלוגית ובהשקעות של עד כמה מיליוני שקלים בשנה. במסגרת התוכנית נוביל את כל תהליך גיוס ההון מול הרשות ונהיה שותפים של ממש בכתיבת התוכנית ועבודה מול הרשות.

Comments


bottom of page